Main Logo Nieuweweg

Telefoon: (023) 562 34 66

Privacy

Tandartsenpraktijk Nieuweweg, gevestigd aan Nieuweweg 45A, 2132 CL Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
TP Nieuweweg
Nieuweweg 45A
2132 CL Hoofddorp
Tel: (023) 562 3466

Uw toestemming

Door u in te schrijven bij de praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.

Toegang tot uw persoonsgegevens hebben:
– De tandartsen van TP Nieuweweg
– Alle assistentes en praktijkondersteuners van onze tandartsenpraktijk

Persoonsgegevens die wij verwerken
TP Nieuweweg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u ingeschreven staat bij onze tandartsenpraktijk en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van klanten:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
– BSN-nummer
– Verzekeraar
– Polisnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
In onze tandartsenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden gebruikt:

 • Inschrijven en afspraak maken
 • Behandeling en uw medisch dossier
 • Reactie vraag contactformulier
 • Contact met uw verzekeraar
 • Versturen factuur

Bewaartermijn
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken aan info@tpnieuweweg.nl. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Inschrijfformulier
Als u gebruik maakt van het inschrijf- of contactformulier op deze website, dan worden de gegevens via een beveiligde verbinding naar ons verstuurd.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Uitzonderingen zijn:
Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de tandarts).

Vraag of klacht

TP Nieuweweg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze tandartsenpraktijk te Hoofddorp, tel: (023) 562 3466, of stuur een mail naar: info@tpnieuweweg.nl.

TP Nieuweweg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze behandeling met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze tandartsenpraktijk te Hoofddorp, tel: (023) 562 3466.